อ่านแล้ว 92 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16:03:00 น.