อ่านแล้ว 47 ครั้ง

ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ อบต.บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว


วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13:23 น.