• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

นางสาวศรีนวล ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0899561554


นางสาวกรณิกา งามเลิศวัฒนะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร.0895593412

นางสาวเนตรทราย ณ ลำปาง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร.0864333748

นางสาวคะนึงณิศ บุญยืน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร.0882526960

นางทิราพร ดังศรีพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.0818817024


นางปารีรักษ์ มะโนวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.0830676447

นางสาวแพรวพรรณ นันตระกูล
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.054831585

นางสาวประกายดาว นวลพนัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร.054831585

นางสาวณัฐรดา หมูป่า
ผู้ช่วยงานพัสดุ
โทร.054831585


นายเฉลิมพล บุญยืน
เจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษี
โทร.054831585