• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ภาพกิจกรรม

กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเอิม และหมู่ 2 บ้านใหม่นาแช่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ออกให้บริการตรวจเช็คแก้ไขประบปา ม.1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
รายละเอียด
กิจกรรมประเพณีสลากภัตของวัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
รายละเอียด
กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมประปา ในพื้นที่หมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
รายละเอียด
กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมประปา ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
รายละเอียด
งานบริการสาธารณะ อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้แก้ไขระบบประปา หมู่ 6 บ้านเหล่า ตำบลบ้านโป่ง
รายละเอียด
งานบริการสาธารณะ นำรถบรรทุกน้ำ ออกล้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโป่ง ปี 2566 กิจกรรม "ก้าวย่างสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข"
รายละเอียด
กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านสันโค้งพัฒนา และหมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี
รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66
รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด
การกำหนดกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้
รายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รอบที่ 2 ประจำเดือน เม.ย - ก.ย.66
รายละเอียด
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
รายละเอียด
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานพัสดุภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ
รายละเอียด
ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคืน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2566
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.บ้านโป่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566   
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566   
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี2566   
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2566   
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ปี 2566   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย   
คำสั่งแต่งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
ระบเบียบวาะ/รายงานการประชุม เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งประจำปีงบประมาณ 2566   
ประชุมแต่งตั้งคกก.ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565   
ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
การเรียกประชุมสภา ครั้งแรก อบต.บ้านโป่ง   
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภองาว จังหวัดลำปาง   
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภองาว จังหวัดลำปาง   
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565   
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกรฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564)   
.
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  
ขอประชาสัมพันธ์ “ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Trafty Fondue)” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  
การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เพิ่มช่องทางการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่นๆ   
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566  
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566  
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565  
ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565  
ประกาศเรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ม.1 บ้านสบเอิม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565  
ประกาศ เรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลบ้านโป่ง  
รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง   
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2565  
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  
ประกาศเรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานผลการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง  
แผนงานลดพลังงาน ประจำปี พศ.2565  
การตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2564  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 ตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 4 ซอย 1 ตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ 1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 ทุ่งผาช้าง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ติดประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโป่ง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ลป.ถ.64-050 บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง บ้านหาดเชี่ยวหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ 64-042 บ้านสบเอิม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ 64-011 บ้านโป่งพัฒนา,บ้านเป๊าะทอง หมู่ที่ 9,10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
การออกสำรวจสถานประกอบการและภาษีป้ายประจำปี 2565 วันที่ 12 มกราคม 2565  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
การออกสำรวจสถานประกอบการและภาษีป้ายประจำปี 2565 วันที่ 11 มกราคม 2565  
การออกสำรวจสถานประกอบการและภาษีป้ายประจำปี 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565  
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้บริหารฯ แถลงนโยบายต่อสภาฯ และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง โดยนายอำเภองาวกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งครั้งแรก ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
การออกสำรวจสถานประกอบการและภาษีป้ายประจำปี 2565  
งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบริเวณสนามกีฬา หมู่ 6 บ้านเหล่า  
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  
ประกาศ เรื่องแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปี 2567  [04 ต.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2567  [04 ต.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 บ้านนายวันชัย กรรณกา ถึงบ้านนายประหยัด รินนานนท์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 บ้านนายวันชัย กรรณกา ถึงบ้านนายเฉลิม ทิพย์สม ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งวาล์ว ปิด-เปิด น้ำอ่างห้วยฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง (2)  [20 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านห้วยน๊อต จาก ศพด.บ้านห้วยน๊อตถึงโบสถ์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [01 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12 สายกลาง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [01 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [01 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านนายเลื่อน พรมแต่ง ถึงบ้านนางศรีวรรณ สืบวงค์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [01 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [01 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง (ซอยโป่งหนองบัว) ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [01 มิ.ย. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 ซอย 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [10 มี.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 สายรอบหมู่บ้าน ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [10 มี.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 สายรอบหมู่บ้าน ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [10 มี.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 สายรอบหมู่บ้าน ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [10 มี.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [10 มี.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [27 ก.พ. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยแม่อ้อน หมู่ 11 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 ก.พ. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอย 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 ก.พ. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเทลานรอบอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 ก.พ. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านทั้งระบบ หมู่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 ก.พ. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 64-047 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [31 ม.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโป่ง หมู่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 64-017 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [31 ม.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 64-047 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [23 ม.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโป่ง หมู่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 64-017 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [23 ม.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัยของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  [06 ม.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ราคาการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [03 ต.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก หมุ่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [12 ก.ย. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [12 ก.ย. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [12 ก.ย. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 12 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [06 ก.ย. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 ซอย 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 11 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [29 ส.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 ซอยหน้าบ้านนางต่อม บัวผัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางหวัดลำปาง  [29 ส.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 ซอย 2/1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [26 ส.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 เข้าพื้นที่ทำการเกษตร ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [26 ส.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งโดยเรียงกล่องเกเลี้ยน หมู่ 11 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [25 ส.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง บ้านหาดเชี่ยว หมู่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [08 ส.ค. 2565]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ 64-011 บ้านโป่งพัฒนา,บ้านเป๊าะทอง หมู่ที่ 9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [11 ก.พ. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโป่งหนองบัว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [20 ก.ย. 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [03 ก.ย. 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 4 บ้านนายจันทร์ ศรีจันทร์พนังกั้นน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [23 ส.ค. 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหาดเชี่ยว ซอย 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [13 ก.ค. 2564]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2566  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2566  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2566  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนเมษายน 2566  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนมีนาคม 2566  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม 2566  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือนพศจิกายน 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน มิถุนาย 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน มีนาคม 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน ดรกฏาคม 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน เมษายน 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน มกราคม 2565  
วารสารการออกบริการจัดเก็บค่าขนทิ้งขยะมูลฝอย  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  
วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566  
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565  
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๖  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๖  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๖  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๖  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๖  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๖  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกรกฏาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนพฤษาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนตุลาคมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกรกฏาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔