• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายนิวัตร์ สายสืบ
ประธานสภา อบต.บ้านโป่ง


นายบวรศักดิ์ กณธี
รองประธานสภา อบต.บ้านโป่ง


นายแถว คำใต้
สมาชิก อบต.หมู่ 1

นายมูล แปลกปลาด
สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายเสน่ห์ ใจลำปาง
สมาชิก อบต.หมู่ 3

นางสมจิตร สายสืบ
สมาชิก อบต.หมู่ 4


นายณัฐกา อ่างคำ
สมาชิก อบต.หมู่ 5

นายอานนท์ ยะอนันต์
สมาชิก อบต.หมู่ 6

นายอุทิศ สุขใจ
สมาชิก อบต.หมู่ 7

นายบวรศักดิ์ กณธี
สมาชิก อบต.หมู่ 8


นายนิวัตร์ สายสืบ
สมาชิก อบต.หมู่ 9

นายชานนท์ ไทยใหม่
สมาชิก อบต.หมู่ 10

นายสุรินทร์ สุภารักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ 11

นางพรพันธ์ ฝันถึงภูมิ
สมาชิก อบต.หมู่ 12


นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
เลขานุการสภา อบต.บ้านโป่ง