• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายนิวัตร์ สายสืบ
ประธานสภา อบต.บ้านโป่ง
โทร.0626625539


นายบวรศักดิ์ กณธี
รองประธานสภา อบต.บ้านโป่ง
โทร.0898358622


นายแถว คำใต้
สมาชิก อบต.หมู่ 1
โทร.0861837604

นายมูล แปลกปลาด
สมาชิก อบต.หมู่ 2
โทร.0904690208

นายเสน่ห์ ใจลำปาง
สมาชิก อบต.หมู่ 3
โทร.0635782937

นางสมจิตร สายสืบ
สมาชิก อบต.หมู่ 4
โทร.0810327442


นายณัฐกา อ่างคำ
สมาชิก อบต.หมู่ 5
โทร.0612685111

นายอานนท์ ยะอนันต์
สมาชิก อบต.หมู่ 6
โทร.0892621887

นายอุทิศ สุขใจ
สมาชิก อบต.หมู่ 7
โทร.0843679791

นายบวรศักดิ์ กณธี
สมาชิก อบต.หมู่ 8
โทร.0898358622


นายนิวัตร์ สายสืบ
สมาชิก อบต.หมู่ 9
โทร.0626625539

นายชานนท์ ไทยใหม่
สมาชิก อบต.หมู่ 10
โทร.0957029711

นายสุรินทร์ สุภารักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ 11
โทร.0892111047

นางพรพันธ์ ฝันถึงภูมิ
สมาชิก อบต.หมู่ 12
โทร.0892643234


นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
ปลัด อบต.บ้านโป่ง ( เลขานุการสภา )
โทร.0899561556