• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

กองช่าง

นายสุธน กล้าหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0898511630


นายกฤษฎา สุวรรณทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.0843690399

นายจรัสพงษ์ จงถนอม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร.0821107505

นางสาวปัทมา วงค์ไพศาลฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
โทร.054831585

นายพิทักษ์ ใจจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร.054831585


ส.ต.กิตติชัย ศรีมูล
คนงานทั่่วไป
โทร.054831585

นายประเสริฐ ปิ่นเกษ
คนงานทั่วไป
โทร.054831585

นายประภาส ปัดทุมมา
จ้างเหมาบริการ
โทร.054831585

นายกฤตชัย สุวรรณโน
จ้างเหมาบริการ
โทร.0548385