• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ITA 2566

รายการ ข้อมูลการเชื่อมโยง
1.โครงสร้างการบริหาร
 • แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • 2.ข้อมูลผู้บริหาร
 • คณะผู้บริหาร
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • 3.อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 • 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 5.ข้อมูลการติดต่อ
 • ติดต่อสำนักงาน-ที่ตั้ง-แผนที่
 • 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 7.ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • 8.Q&A
 • Q&A
 • 9.Social Network
  10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 11.แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • 12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • 14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • 15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 18.E-Service
 • E-Service
 • 19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 20.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
 • 23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • 27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 28.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • 32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • 33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • 34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • 35.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
 • 39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • 40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • 41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน