• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

สำนักปลัด

นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง


นางขวัญอนงค์ มหาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางธมนวรรณ ณ ลำปาง
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวรุ่งทิวา ควรคิด
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปัณดารีย์ กาปิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนงลักษณ์ เข็มยาว
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวีระพงษ์ วงศ์วัง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยวัฒน์ ช่วยไว้
พนักงานขับรถ

นายชัยวุฒิ ช่วยไว้
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายสมบูรณ์ สายสืบ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางมาลัย จันตาแว่น
ครู

นางปุญญาพร ปันแกว่น
ครู

นางกุลิสรา อรุณพงษ์
ครู

นางทิพย์ไพรวัลย์ วรรดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางฉมามาศ กันทะวัง
ผู้ดูแลเด็ก

นายพฤทธิ์พงศ์ กาชัย
คนงานทั่วไป(คนสวน)

นายณัฐวุฒิ กาชัย
คนงานทั่วไป(เก็บขยะ)

นางวริศรา ควรคิด
คนงานทั่วไป(ผช.จนท.ธุรการ)


นายเลื่อน ปิ่นคำ
จ้างเหมาบริการ

นางสาวจุฑามาศ มั่งมี
จ้างเหมาบริการ

นายจิรพล อุ่นวงศ์
จ้างเหมาบริการ

นายเจษฎา สิทธิสงคราม
จ้างเหมาบริการ


นายธีระยุทธ์ คำตาม
จ้างเหมาบริการ

นางสาวรัติภรณ์ กาชัย
จ้างเหมาบริการ

นางอาบะ แซ่ย่าง
จ้างเหมาบริการ