• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยข้างบ้านนายอินทูล คำปลิว  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยข้างบ้านทอง ไชยวัง  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำข้างวัดบ้านเป๊าะ หมู่ที่ 10  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำสระโป่ง หมู่ที่ 2  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อ คสล.พร้อมถมดิน หมู่ 11 หน้าบ้านนางฟองคำ ทะโยโส  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 10 บ้านเป๊าะทอง  [18 ก.ย. 2564]
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร สถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 ซอย 4 บ้านนายจันทร์ ศรีจันทร์  [18 ก.ย. 2564]
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยข้างบ้านนางแสงหล้า แสงอินทร์  [18 ก.ย. 2564]